Samfunnsfaglig veiledning og arbeidsforberedende kurs i Lødingen

Samfunnsfaglig veiledning og arbeidsforberedende kurs i Lødingen

Kurs for deltakere i introduksjonsprogrammet i Lødingen kommune.

Vesterålsprodukter holder for tiden kurs for deltakere i introduksjonsprogrammet i Lødingen kommune. Introduksjonsprogrammet skal gi flyktninger grunnleggende ferdigheter i norsk, gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede for deltakelse i yrkeslivet.

Det er store krav til norskkunnskaper og høyere utdanning i norsk arbeidsliv. Dette gjør det krevende for en del fremmedspråklige å komme inn på arbeidsmarkedet, erfaringsmessig selv også for de med høyere utdanning fra hjemland. Norge er et av de landene i Europa som kommer dårligst ut når det gjelder fremmedspråkliges muligheter for å få godkjent utdanning og kompetanse fra utlandet, tilgang til utdanning og karriereveiledning, og muligheter for realkompetansevurdering. I tillegg er det per i dag ingen klausul i introduksjonsloven som gir spesifikk rett til karriereveiledning for fremmedspråklige som en del av norskopplæringen. Mangelfulle norskkunnskaper gjør det vanskelig for mange å benytte seg i produktiv grad av eksisterende karriereveiledningstilbud.

Det er kostbart for kommunene når bosatte flyktninger ikke kommer seg i arbeid, i tillegg til at det koster den bosatte å stå utenfor arbeidslivet og videre den viktige integreringsprosessen som arbeidslivet gir. Overgangen fra å være avhengig av hjelp gjennom offentlige instanser til å bli jobbsøker og videre ansatt er utfordrende for de fleste, og i enda større grad for fremmedspråklige. Årsakene til dette er sammensatt av flere faktorer, både den kulturelle bakgrunnen, men også den enkeltes personlige forutsetninger. Ved å tilegne seg kunnskap om hvilke lover, regler, og forventninger som finnes i det norske arbeidslivet vil denne gruppen stå sterkere som jobbsøkere. Videre er det en viktig forutsetning for å kunne delta i det sosiale aspektet i jobben at en arbeidstaker forstår bransjekoder, begreper og kultur, i tillegg til sikre og trygge arbeidsrutiner.

For å gi deltakere av programmet et sterkere grunnlag som arbeidssøkere, har flyktningetjenesten i Lødingen bedt Vesterålsprodukter om å utvikle to forskjellige kurs som skal ha fokus på karriereveiledning, arbeid og andre samfunnsrelaterte tema. Vesterålsprodukter har derfor utviklet skreddersydde kurs for deltakere i introduksjonsprogrammet.

Det er til sammen 22 ivrige deltakere som er med på kurs som går over 5 og 4 uker. Etter endt kurs vil deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper som er viktig for en god integreringsprosess, og med det forhåpentligvis medført at veien fra introduksjonsprogram til arbeid er blitt lettere.

Vi vil videre i løpet av sommeren i tillegg holde sommerskole for deltakere av introduksjonsprogrammet i Øksnes og Sortland kommune hvor vi vil ha fokus på overnevnte tema. Vesterålsprodukter håper dette er starten på et flott samarbeid med kommunene i distriktet vedrørende slike tilpassede kurs som en del av introduksjonsprogrammet.

Tilbakemelding så langt fra deltakerne er at kursene gir dem viktig informasjon og lærdom som de tar med seg videre som arbeidssøkere, i tillegg har vi det kjempegøy i kursprosessen sammen.

Samfunnsfaglig veiledning og arbeidsforberedende kurs i Lødingen

Publisert